Product of halffabricaat laten Galvaniseren | Galvano Hengelo (2024)

+31 (0)74 30 300 90

Nederlands

  1. Home
  2. Galvaniseren

Galvaniseren

Als er binnen een bedrijf iets wat stroomgeleidend is niet naar behoren werkt, kunnen er grote problemen ontstaan. Het kan veel onvoorziene kosten en op den duur zelfs warmteontwikkeling met zich meebrengen. Met galvaniseren wordt voorkomen dat het materiaal vroegtijdig kan uitvallen of dat er risico’s ontstaan. Met de grootste productielijn van Nederland kunnen we bij Galvano Hengelo altijd een snelle levertijd hanteren.

Direct offerte aanvragen

Stel corrosie en slijtage uit met galvanisatie

U wilt van een product natuurlijk dat het voor lange tijd meegaat. Daarnaast wilt u ook dat de kwaliteit van een product goed is. Maar sommige materialen zijn heel gevoelig voor externe factoren waardoor bijvoorbeeld roestvorming snel om de hoek komt kijken. De gehele productielijn kan stil komen te staan en bovendien is het product hierdoor ook een stuk minder veilig. Galvaniseren is bij uitstek dé methode om eigenschappen van metalen producten te verbeteren. Bij galvaniseren, ook wel galvanisatie, wordt een hechte metaallaag aangebracht op een product. Het doel van galvaniseren is om het oppervlak daarvan eigenschappen of afmetingen te geven die afwijken van het grondmetaal. Dit doen wij langs elektrolytische weg voor metaal galvaniseren, staal galvaniseren, ijzer galvaniseren, koper galvaniseren en aluminium galvaniseren.

Bij Galvano Hengelo staat alles in het teken van het verbeteren van uw product of halffabricaat. Wanneer problemen als corrosie, roest en slijtage worden genegeerd kunnen er namelijk grote problemen ontstaan. Door een product te laten galvaniseren wordt het verweringsproces wordt zo veel mogelijk uitgesteld en de levensduur van het product verlengd. Wij ontzorgen u en verbeteren de functionele oppervlakken van uw product met speciaal ontwikkelde processen en aanvullende diensten.

Wat zijn de voordelen van galvaniseren?

Galvanisatie zorgt er door middel van corrosiebescherming voor dat metaal een betere weerstand heeft

Galvaniseren kan er ook voor zorgen dat het metaal beschermd wordt tegen beschadiging en krassen

Galvaniseren heeft invloed op elektrische eigenschappen waaronder de geleidbaarheid van metalen

Galvaniseertechnieken

Als erkende en ervaren experts op het gebied van galvanotechniek kunnen wij verschillende technieken en oppervlaktebehandelingen inzetten. Er wordt samen met u gekeken naar de eigenschappen van uw product of halffabricaat om te bepalen welke techniek het meest geschikt is. In ons eigen laboratorium bewaken we de kwaliteit van onze processen én uw producten.

Binnen galvaniseren zijn er een aantal onderverdelingen. Elektrolytisch, op basis van stroom en chemisch waarbij chemie de drijvende factor is. Onze galvanische processen zijn verzilveren, vertinnen en verzinknikkelen. Deze hebben hun eigen specifieke eigenschappen richting stroomgeleiding, soldeerbaarheid en corrosiebescherming.

Verzilveren

Bevindt uw bedrijf zich in de elektro- en elektronica industrie? Dan speelt zilver voor een goede stroomgeleiding een belangrijke rol. Zilver heeft namelijk een lage weerstand en de beste geleidbaarheid voor elektriciteit en warmte. Daarom wordt verzilveren ook zeer veel toegepast in de elektrotechniek voor elektrische verbindingen en geleiders. Elk product is uniek en per product bepalen we de beste methode om deze te verzilveren. Binnen Galvano Hengelo kunnen we uw product het beste verzilveren en daarna vertinnen.

Vertinnen

Vertinnen is een galvanisch proces (met stroom) en heeft als doel functieverbetering van metaalproducten. Er wordt hierbij gezorgd voor een goede soldeerbaarheid, ductiliteit en corrosiebescherming. Deze techniek is met name geschikt voor de elektro- en elektronica-industrie.

Verzinknikkelen

Verzinknikkelen is een proces waarbij een laagje nikkel op een metaal wordt aangebracht. De speciale eigenschappen die de zinklaag heeft, zorgen ervoor dat het een bijzonder langdurige bescherming biedt en dat de levensduur flink gerekt wordt. Producten en halffabricaten van aluminium kunnen wij niet verzinknikkelen.

Chemisch vernikkelen

Chemisch verknikkelen is een vorm van oppervlaktebehandeling en kan worden toegepast op complexe producten. Het is een chemisch proces waarbij het product het nikkel aantrekt. Zo wordt nikkel gelijkmatig over het product verdeeld en ontstaan er geen oneffenheden. Chemisch nikkel is mindercorrosiebeschermend bij een gelijke laagdikte, maar komt weer wel in gaten en holtesen is zeer nauwkeurig op laagdikte te tolereren.

Als er zink/zink-ijzersystemen en/of chemisch nikkelsystemen qua corrosiewering niet goed genoeg zijn kan gebruik worden gemaakt van Protalloy. Dit is een eigen geoptimaliseerd proces waarbij toch maximale bescherming kan worden geboden bij omstandigheden met hoge vocht- en zoutbelasting en/of temperatuurschommelingen. Naast de hoge beschermingsgraad biedt Protalloy het voordeel dat de laag geen verstoring geeft bij laswerkzaamheden aan het behandelde product en tevens een prima hechtlaag vormt voor een eventuele verflaag.

Galvano Hengelo voor galvaniseren in verschillende industrieën

Galvanisatie is iets dat breed wordt toegepast. Deze brede toepasbaarheid is ook terug te vinden in het diverse aanbod behandelingsmogelijkheden. Galvano Hengelo galvaniseert voor verschillende branches, van hydrauliek tot automotive en van elektrotechniek tot defensie & luchtvaart.

Via elektrolyse wordt zink, in relatief dunne lagen, aangebracht waardoor het oppervlak een corrosiebestendige laag krijgt. Doordat de galvaniseer laag zo dun is, hoeft de maatvoering niet te worden aangepast. Met galvaniseren kunnen met een hoge kwaliteit en nauwkeurigheid zeer dunne laagjes van enkele µm worden aangebracht.

Uw product of halffabricaat laten galvaniseren

Metaal is een grondstof met oneindig veel mogelijkheden. Helaas kleeft er aan metaal één nadeel: onbehandeld is het zeer vatbaar voor corrosie. Bij Galvaniseerbedrijf Galvano Hengelo weten we hoe we dit kunnen voorkomen. We informeren u dan ook graag over de beste oplossing voor uw product.

Galvano Hengelo is specialist in het galvanisch uitvoeren van oppervlaktebehandelingen. Ons gehele productieproces is gericht op het galvanisch verduurzamen van metalen producten door het aanbrengen van een metaallaag. De oppervlaktebehandelingen die wij voor onze klanten uitvoeren zijn verzinken, vernikkelen, vertinnen en chemisch vernikkelen.

De voordelen van Galvano Hengelo voor u:

Hoge kwaliteit oppervlaktebehandelingen voor verschillende markten

Volledig verzorgd: van ontvangst tot verpakking, verzending en transport

Meer dan 25 jaar ervaring; ISO 9001 / 14001

Meer weten over galvaniseren?

Wilt u ook onderdelen of halffabricaten laten galvaniseren? Door middel van galvanisatie worden gevolgen van corrosie voorkomen. Wij kunnen uw metaal beschermen tegen roest en ervoor zorgen dat uw product jarenlang meegaat. Door middel van ons geoptimaliseerde proces kunt u altijd bij ons terecht voor de beste oplossing voor uw product. Neem voor vragen gerust contact met ons op, wij denken graag met u mee.

Offerte aanvragen

© 2024 copyright - alle rechten voorbehouden.Privacy statement | Schoonderwolf Groep B.V.
Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Product of halffabricaat laten Galvaniseren | Galvano Hengelo (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Clemencia Bogisich Ret

Last Updated:

Views: 5584

Rating: 5 / 5 (60 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Clemencia Bogisich Ret

Birthday: 2001-07-17

Address: Suite 794 53887 Geri Spring, West Cristentown, KY 54855

Phone: +5934435460663

Job: Central Hospitality Director

Hobby: Yoga, Electronics, Rafting, Lockpicking, Inline skating, Puzzles, scrapbook

Introduction: My name is Clemencia Bogisich Ret, I am a super, outstanding, graceful, friendly, vast, comfortable, agreeable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.